Garantie bepaling

Garantie bepaling: Wij garanderen de deugdelijkheid van de geleverde zaken gedurende zes maanden na aflevering op fabricagefouten, en drie maanden op de pasvorm en het binnenwerk. Op lace-fronts en haaraanvullingen voor permanente bevestiging wordt drie maanden garantie gegeven op fabricagefouten. Wordt terecht een beroep op deze garantie gedaan, dan hebben we de keuze om de zaak zo spoedig , mogelijk te herstellen of te vervangen.

De client kan aan deze garantie geen enkel recht op schadevergoeding ontlenen. Wij zijn niet aansprakelijk voor enige schade veroorzaakt door een allergische reactie bij de client of derden ten gevolge van de door ons geleverde zaken, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld. De aansprakelijkheid blijft in ieder geval beperkt door het vervangen van de geleverde zaak dan wel terugbetaling van hetgeen door client is betaald is, dit ter keuze aan de client.

Indien de gebruiks-en/of onderhoudsvoorschriften niet worden opgevolgd, of bij het gebruik van produkten die niet door ons zijn geadviseerd, vervalt iedere vorm van garantie. De levertijd voor confectiehaarwerken bedraagt maximaal 48 uur. Voor maatwerk is de levertijd maximaal 12 weken. In sommige gevallen kunt u bij uw zorgverzekeraar in aanmerking komen voor een reservehaarwerk. Het gebruik van een reservehaarwerk verlengt de levensduur van uw pruik aanzienlijk en kunt te allen tijde beschikken over een haarwerk. Het ruilen van een haarwerk is uit hygienisch oogpunt niet mogelijk. Klachtenprocedure: U heeft van ons een haarwerk geleverd gekregen.

Ondanks het feit dat wij uitgebreid met u de mogelijkheden, onmogelijkheden en eventuele beperkingen van de verstrekking hebben besproken, kan het toch zo zijn dat de verstrekking niet voldoet aan de eisen die van een dergelijke verstrekking mag worden verwacht. Hieronder leggen wij u uit hoe u kunt handelen in het geval u niet tevreden bent over de geleverde verstrekking.

U kunt uw klacht neerleggen bij ons. Uw klacht wordt schriftelijk vast gelegt op een klachtenformulier, waarvan u een kopie meekrijgt. Binnen een werkweek zal de procedure van de afhandeling aan u worden medegedeeld. Indien er aanleiding van de klacht een corrigerende/preventieve maatregel genomen wordt zal dat aan u worden medegedeeld. ANKO-leden zijn aangesloten bij de Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken te Den Haag ( SGC )

This is a unique website which will require a more modern browser to work! Please upgrade today!